Regulamin świadczenia usług z dnia 08.02.2015.

 

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne
Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Dział III: Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
Dział IV: Tryb postępowania reklamacyjnego
Dział V: Postanowienia końcowe

 

Dział I: Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ? O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Allf z siedzibą w Poznaniu - os. Piastowskie 3/19 61-146 Poznań, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawierania oraz wykonywania przez Usługodawcę, umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Usługobiorców z udostępnianego drogą elektroniczną, systemu obsługi, przeznaczonego do automatycznej wysyłki wiadomości, pod nazwą serwis Allf, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL https://www.allf.pl;
3. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się słowem umowa oznacza ono umowę wskazaną w pkt. 1.2 Regulaminu;
4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL https://www.allf.pl/regulamin-serwisu;
5. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie rejestracji konta w serwisie;
6. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu a także umów zawartych w jego wykonaniu ustala się następujące definicje pojęć:
a. Konto - stworzony przez system obsługi serwisu Allf profil usługobiorcy, zawierający wskazane przez usługobiorcę dane identyfikujące. Konto posiada unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu;
b. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zm.);
c. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
d. Serwis Allf udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://www.allf.pl/ regulamin-serwisu, system przeznaczony do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych e-mail;
e. System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
f. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
g. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
h. Usługodawca - Allf z siedzibą w Poznaniu - os. Piastowskie 3/19 61-146 Poznań.
i. Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę, będący przedsiębiorcą, posiadający aktywne konto w serwisie Allf;
j. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu;
k. Wiadomość elektroniczna e-mail/wiadomość - wiadomości wysłane przez system Allf;

 

Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

1. Niniejszy Regulamin obejmuje świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługi, polegające na umożliwieniu Usługobiorcom, za wynagrodzeniem , za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL http://allf.pl, korzystania systemu do automatycznej wysyłki wiadomości elektronicznych e-mail;
2. Dostęp, o którym mowa w pkt. 3.1 jest realizowany za pośrednictwem przypisanego danemu użytkownikowi konta;
3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto główne w serwisie Allf;
4. W braku odmiennej umowy użytkownik nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim danych dostępu do konta w postaci loginu/nazwy użytkownika i hasła użytkownika;

 

Dział III: Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów.

1. Podstawę korzystania przez użytkownika z usług objętych Regulaminem stanowi umowa stron;
2. Do zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 4.1, dochodzi poprzez zarejestrowanie przez Usługobiorcę konta w serwisie Allf. W terminie 14 dni od dokonania rejestracji Usługodawca jest uprawniony do jej odrzucenia;
3. Poprzez dokonanie rejestracji konta Użytkownik upoważnia Usługodawcę do kierowania na wskazany przy rejestracji adres, adres e-mail lub numer telefonu wszelkich informacji związanych z umową lub jej wykonaniem a także funkcjonowaniem serwisu Allf, w tym informacji marketingowych. Do chwili wskazania nowych danych do kontaktu, za obowiązujące we wzajemnych kontaktach stron uważa się dane wskazane przy dokonywaniu rejestracji. Użytkownik może odwołać udzieloną zgodę na kierowanie do niego informacji o charakterze marketingowym poprzez poinformowanie o tym Usługodawcę na podstawie zgłoszenia dokonanego pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Za wykonane usługi Usługodawca nabywa prawo do wynagrodzenia;
5. Wynagrodzenie będzie regulowane za pośrednictwem płatności Dotpay.

6. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5.2 uzależniona jest od wybranego pakietu. Szczegółowe dane na temat liczby wiadomości e-mail przypisanych danemu pakietowi publikowane są każdorazowo na stronie internetowej. Usługodawcy www.allf.pl;
7. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmiany liczby kredytów przypisywanej pakietowi, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie internetowej
www.allf.pl  oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany, o których mowa, nie wymagają dla swej skuteczności wypowiedzenia umowy. Względem danego Użytkownika zastosowanie znajdują stawki obowiązujące w dacie zakupu przez niego danego pakietu;
8. Pakiety, o których mowa w pkt. 5.2, nabywane są przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu Dotpay;
9. Płatności za zakupione Pakiety można również dokonywać poprzez wpłatę na konto serwisu Allf po wcześniejszym otrzymaniu faktury pro-forma. Sprzedaż, a równocześnie aktywacja zakupionego pakietu uzależniona jest od dokonania wpłaty pełnej należności z tytułu ceny. Każdorazowo dokonany zakup będzie dokumentowany fakturą, doręczoną na adres elektroniczny Użytkownika. Na żądanie Użytkownika faktura zostanie przesłana drogą pocztową.
10. Usługodawca może usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:
a. w razie powstania lub ujawnienia się przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających mu dalsze wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią w tym;
b. stwierdzonego naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia pkt. 3.4 albo 7.1 niniejszego Regulaminu;
c. stwierdzonego podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
11. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacjach wskazanych w pkt. 6.3.1 b i c Regulaminu jest równoznaczne z utratą przez Usługobiorcę niewykorzystanej puli wiadomości bez prawa do jakiegokolwiek rozliczenia ze strony Usługodawcy;
12. W braku odmiennego postanowienia umowy Usługodawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy od dnia zawarcia umowy.
13. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
a. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy;
b. kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie;
c. wykorzystywanie serwisu Allf do kierowania SPAMu, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
d. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
- powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- naruszających dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, a także niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
14. W razie naruszenia przez Usługobiorcę pkt. 7.1 niniejszego Regulaminu, Usługodawca niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy, umowy bądź Regulaminu będzie uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy bez konieczności wypowiedzenia umowy;
15. Z dniem ustania stosunku prawnego wynikającego z zawartej między stronami umowy Usługobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu Allf.
16. Usługodawcy przysługuje prawo kontroli wykonania przez Usługobiorcę zobowiązania, o którym mowa, a także usunięcia konta Usługobiorcy we własnym zakresie;
17. Wyłączną odpowiedzialność za formę i treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem serwisu Allf ponosi Usługobiorca.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac.
19. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
20. Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usług z przyczyn wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 Regulaminu nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy;
21. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki przebiegały prawidłowo, lecz nie gwarantuje doręczenia każdej wiadomości,
22. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem serwisu Allf, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile informacje te nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje, o których mowa, mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
23. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

Dział IV: Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
2. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane pozwalające na identyfikację wysyłanej wiadomości;
3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia nadania wiadomości, której reklamacja dotyczy;
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające, a także precyzyjne określenie roszczenia Usługobiorcy;
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Dział V: Postanowienia końcowe

1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z zawartą między nimi umową będą kierowane na adres Użytkownika lub jego adres e-mail, wskazany w chwili rejestracji konta. O zmianie danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane;
2. W sprawach nieuregulowanych umową lub niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego;
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości elektronicznych e-mail oraz adresów IP komputerów, z których są wysyłki są realizowane. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia łamania niniejszego regulaminu, w tym także przekazania wszelkich dokumentów odpowiednim organom ścigania w przypadku nielegalnego wykorzystywania serwisu Allf;
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług;

Polityka plików ?cookies?. 

Cookie to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. Cookies używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosujemy cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku cookies, użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. Cookies stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.